Najčastejšie otázky o koronaopatreniach.

22.06.2020 10:44

 

Otázka:
Podal som daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 v marci 2020, v ktorom som si znížil základ dane iba o ¼ straty vykázanej za rok 2018, nakoľko ešte v marci pri podaní daňového priznania nebolo možné odpočítať vyššiu sumu neuplatnenej straty. Môžem podať opravné daňové priznanie za rok 2019, v ktorom si odpočítam od základu dane celú stratu z roku 2018, keďže som dosiahol vysoký základ dane?
Odpoveď:
Áno, do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 môžete podať opravné daňové priznanie, v ktorom znížite základ dane o stratu vykázanú v roku 2018.
 

Otázka:
Som podnikateľ a v predchádzajúcich rokoch som vykázal daňové straty. Akým spôsobom si môžem za rok 2019 uplatniť odpočet daňových strát v zmysle mimoriadnych opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu?
Odpoveď:
V daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019 si môžete od základu dane odpočítať len tie časti neuplatnených daňových strát vykázaných za roky 2015 až 2018, na ktorých odpočítanie Vám vznikol nárok podľa zákona o dani z príjmov, t. j. nie tie časti daňových strát, na ktorých odpočítanie nárok zanikol z dôvodu vykázania nedostatočnej výšky základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.
Základ dane vykázaný za rok 2019 môžete znížiť najviac vo výške
-             ¼ daňovej straty vykázanej za rok 2015
-             ½ daňovej straty vykázanej za rok 2016
-             ¾ daňovej straty vykázanej za rok 2017
-             celú daňovú stratu vykázanú za rok 2018.
Tieto straty si môžete odpočítať najviac v úhrnnej výške 1 mil. eur, a to len do výšky vykázaného základu dane.
Straty začnete odpočítavať od najskoršej vykázanej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu, teda od straty z roku 2015 po stratu z roku 2018.
 

Otázka:

Som mesačný platiteľ preddavkov na daň z motorových vozidiel. Za január a február som zaplatil preddavky, avšak od marca kvôli pandémii vozidlá nepoužívam na podnikanie (vozidlá som neodhlásil z dopravného inšpektorátu) a teda ani preddavky za marec som už nezaplatil. Mám automaticky odpustené platenie preddavkov za ďalšie mesiace až do konca roka?
Odpoveď:

Nie, za mesiac marec je potrebné aj dodatočne zaplatiť preddavok, nakoľko nezaplatením preddavku za mesiac marec vzniká úrok z omeškania. Až od apríla Vám nevzniká povinnosť platenia mesačných preddavkov, avšak len počas obdobia pandémie. Nezaplatené preddavky vyrovnáte až podaním daňového priznania a to v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020, t.j. do 31.1.2021

 

Otázka:
Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou - rezidenta SR vykonáva závislú činnosť pre českého zamestnávateľa na území Českej republiky. Z dôvodu pandémie COVID-19 však závislú činnosť pre českého zamestnávateľa momentálne vykonáva z domu (home office), to znamená z územia SR.  V ktorom štáte sa budú zdaňovať takéto príjmy uvedeného daňovníka ?
Odpoveď:
V predloženom prípade sa zdaňovanie príjmov daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, plynúcich z vykonávania závislej činnosti pre českého zamestnávateľa na území SR z dôvodu nariadeného home officu počas pandémie COVID-19, riadi platným článkom 14 ods. 1 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR.
 V zmysle uvedeného článku je predmetný príjem zdaniteľný na území SR, a to v prepočte na počet odpracovaných dní na tomto území k celkovému počtu odpracovaných dní v danom období. Ak uvedený daňovník vykonáva závislú činnosť na území SR celý mesiac, celý jeho príjem je zdaniteľný v SR v zmysle slovenskej legislatívy.
 Ak daňovníkovi "vypláca" príjem zo závislej činnosti zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane, preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti platí osobne tento daňovník podľa § 35 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

 

 

Kontakt

Lesana Ďuricová
Majerský rad 79
Krupina
96301
0915824375 lesanad1@gmail.com