Možnosti SZČO v čase pandémie

22.06.2020 10:45

V Slovenskej republike je veľa podnikateľov – SZČO, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo im výrazne poklesli tržby. Aké majú v tejto mimoriadnej situácii možnosti?

 
1. Prerušenie živnosti
 Ak má podnikateľ zatvorenú prevádzku a nie je na PN alebo OČR, stále mu plynú odvodové povinnosti. Ak predpokladá, že v blízkej dobe nebude mať žiadne príjmy, môže sa rozhodnúť svoju podnikateľskú činnosť pozastaviť.
 
Parlament schválil novelu zákona o živnostenskom podnikaní, ktorou sa pozitívne zmenila minimálna lehota prerušenia živnosti.
 
Počas trvania krízovej situácie až do jej odvolania sa skracuje minimálna lehota na pozastavenie živnosti zo šiestich na jeden mesiac, maximálne na 3 roky. 
 
Prerušenie živnosti sa oznamuje na jednotnom kontaktnom mieste (ďalej JKM) na okresnom úrade – odbor živnostenského podnikania. Tlačivo „Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti“ sa môže podať osobne, alebo prostredníctvom portálu slovensko.sk. Podnikateľ si sám zvolí odkedy a dokedy živnosť pozastaví. Tieto dátumy uvedie v oznámení. 
 
Prerušenie živnosti a Sociálna poisťovňa
Prerušenie živnosti sa oznamuje aj Sociálnej poisťovni, a to najneskôr do 30 dní od doručenia rozhodnutia o pozastavení živnosti. Je potrebné vyplniť tlačivo Registračný list FO, ktoré je možné odoslať elektronicky, osobne alebo poštou.
 
Počas prerušenia živnosti sa sociálne odvody neplatia. Zároveň sa však obdobie prerušenia poistenia nepočíta do doby dôchodkového poistenia.
 
Prerušenie živnosti a zdravotná poisťovňa
V oznámení o pozastavení podnikania je možné označiť, aby JKM oznámilo prerušenie podnikania zdravotnej poisťovni. Dňom pozastavenia živnosti prestáva byť podnikateľ platiteľom verejného zdravotného poistenia v postavení SZČO. 
 
Bez zdravotného poistenia však nie je možné ostať ani jediný deň. Je potrebné sa buď zamestnať alebo zaevidovať na úrade práce. V takomto prípade zdravotné odvody platí zamestnávateľ alebo štát.
 
Ak sa podnikateľ rozhodne byť dobrovoľne nezamestnaným, stáva sa samoplatiteľom. Najneskôr do 8 pracovných dní od pozastavenia živnosti je povinný nahlásiť zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa odvodov. 
 
 

Daňové povinnosti pri prerušení živnosti
 
a) Daň z príjmov V oznámení je možné požiadať, aby JKM prerušenie živnosti oznámilo aj daňovému úradu. Najneskôr do 30 dní od doručenia rozhodnutia o pozastavení živnosti sa podáva žiadosť o zrušenie registrácie.
 
Do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie na daň, je daňovník povinný odovzdať osvedčenie o registrácii (kartička s DIČ). 
 
Lehota na podanie daňového priznania zostáva nezmenená – t. j. štandardne do 31. marca. 
 
Určenie základu dane v daňovom priznaní dane z príjmov  závisí, kedy sa pozastavená živnosť obnoví:
 
• v prípade, ak daňovník pozastaví živnostenské oprávnenie v priebehu zdaňovacieho obdobia, a obnoví ho do lehoty na podanie daňového priznania, pre účely zistenia základu dane nedochádza k skončeniu podnikania. Pozastavenie činnosti bude súčasťou bežného zdaňovacieho obdobia,
 
• v prípade, ak daňovník pozastaví živnostenské oprávnenie v priebehu zdaňovacieho obdobia, a neobnoví ho do lehoty na podanie daňového priznania, pre účely zistenia základu dane dochádza k skončeniu podnikania.  Daňovník uzavrie účtovné knihy ku dňu pozastavenia živnosti a upraví základ dane v súlade s § 17 ods. 8 ZDP.
 
b) Daň z pridanej hodnoty (DPH) Ak sa počas prerušenia živnosti nevykonáva podnikateľská činnosť v zmysle § 3 zákona o DPH, v súlade s § 81 ods. 2 zákona o DPH je podnikateľ povinný požiadať o zrušenie registrácie.
Daňový úrad určí deň, kedy podnikateľ prestane byť platiteľom DPH (určí posledné zdaňovacie obdobie). Do 10 dní od skončenia posledného zdaňovacieho obdobia sa daňovému úradu odovzdá aj osvedčenie o registrácii (kartička s IČ DPH). 
Ak podnikateľ zostane platiteľom DPH, počas prerušenia živnosti podáva „nulové“ daňové priznanie.
 
V tejto mimoriadnej situácii by mal podnikateľ zvážiť dobu prerušenia živnosti. Zvolenú dobu prerušenia je možné kedykoľvek predĺžiť (maximálne do 3 rokov). 
 
Vzhľadom na možnosť prerušiť živnosť aj na kratšie obdobie (napr. 1-2 mesiace), efektívnosť zrušenia registrácie (daň z príjmov, DPH) je vhodné individuálne riešiť s daňovým úradom.
 
c) Daň  z motorových vozidiel Počas prerušenia živnosti sa daň z motorových vozidiel neplatí. K zániku daňovej povinnosti dochádza posledným dňom mesiaca, v ktorom sa prerušilo podnikanie. Vzniká tzv. „skrátené“ zdaňovacie obdobie.
 
V zmysle § 9 ods. 6 zákona o dani z motorových vozidiel sa daňové priznanie podáva do jedného mesiaca od skončenia zdaňovacieho obdobia. V tejto lehote je daň aj splatná.
 
V nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie bol schválený zákon č. 67/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti (tzv. zákon „lex korona“).  Daňovníkovi sa „posúva“ termín na podanie daňového priznania a zaplatenie dane, ak lehota na podanie uplynie v období pandémie (od 12.03.2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR mimoriadnu situáciu odvolá).
 
Ak daňovník podá DP a daň zaplatí najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, lehota na podanie DP a úhradu dane sa považuje za dodržanú § 18 zákona „lex korona“. 

 

2. Žiadosť o príspevok, odklad platenia odvodov za mesiac marec 2020
 
Ak bude podnikateľ - SZČO pokračovať vo svojom podnikaní a živnosť nepreruší, môže využiť schválené vládne opatrenia na zmiernenie dopadu krízovej situácie: 
 
a) požiada o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti,
 
b) požiada Sociálnu poisťovňu o odklad sociálnych odvodov a zdravotnú poisťovňu o odklad platenia preddavkov na zdravotné poistenie. Odklad odvodových povinností je zatiaľ stanovený iba za obdobie marec 2020 a to s lehotou do 31.07.2020.
 
Podmienky pre uplatnenie nároku, ako aj postupy na zaslanie žiadosti o príspevok a odklad odvodov, sú uvedené na jednotlivých webových stránkach:
 
• Žiadosť o paušálny príspevok z Úradu práce:  o https://www.pomahameludom.sk/
 
• Odklad sociálnych odvodov:  o https://www.socpoist.sk/kto-a-ako-si-moze-odlozit-zaplatenie-odvodov/68337s#10b
 
• Odklad platenia preddavkov na zdravotné poistenie: o VŠZP: https://www.vszp.sk/platitelia/odklad-splatnosti-preddavkov/ o Dôvera: https://www.dovera.sk/koronavirus#tabpanel-pla o Union:https://www.union.sk/app/novinky/Dolezite-informacie-v-suvislosti-sosirenim-KORONA-virusu-COVID-19.html

 

 

 

Kontakt

Lesana Ďuricová
Majerský rad 79
Krupina
96301
0915824375 lesanad1@gmail.com